Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wiadomosci

2012

Plany Działań na rok 2012

 

Zakres odstępstw w Planach Działania na rok 2012 - 12.01.2012 r.

Zakres odstępstw w Planach Działania na rok 2012 - 29.03.2012 r.

Zakres odstępstw w Planach Działania na rok 2012 - 27.06.2012 r.

view szablon artykułu

2011

Plany Działań na rok 2011

 

Instytucja Pośrednicząca informuje o zmianie Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI PO_KL dla województwa pomorskiego.  Zmiany wprowadzone zostały wyłącznie w części dotyczącej Informacji na temat wdrażania Priorytetu VI i obejmują:
 
1.      wprowadzenie dodatkowego konkursu na projekty innowacyjne na kwotę alokacji 5_500_000_PLN, który będzie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP2) w III kwartale 2011_r. w temacie „Działania służące wydłużeniu wieku aktywności zawodowej",
2.       wprowadzenie dodatkowego projektu systemowego o charakterze innowacyjnym w temacie„Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia", którego realizatorem będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP2). Kwota projektu wynosi 3 831 200 PLN, a jego realizacja planowana jest w okresie 09.2011-01.2015.
 
Zaktualizowany Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VI PO KL dla województwa pomorskiego został przyjęty Uchwałą nr 72 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 10_lutego_2011 r. oraz zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 17 lutego 2011 r.
Ponadto dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr_184/24/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.
 
Instytucja Pośrednicząca informuje o zmianie Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII PO_KL dla województwa pomorskiego. Zmiany wprowadzone zostały wyłącznie w części dotyczącej Informacji na temat wdrażania Priorytetu VII i obejmują:
 
 1. wprowadzenie dodatkowego konkursu zamkniętego (A.3) w ramach Poddziałania 7.2.1 na kwotę alokacji 3 000 000 PLN, który będzie ogłoszony w III kwartale 2011 r.
 
Zaktualizowany Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu VII PO KL dla województwa pomorskiego został przyjęty Uchwałą nr 79 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 22 czerwca 2011 r.
Ponadto dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 800/57/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 lipca 2011 r.
 

​Zakres odstępstw w Planach Działania na rok 2011

 

view szablon artykułu

2010

Plany Działań na rok 2010

 

Zakres zmian w Planie Działania dla Priorytetu VII POKL 

 

 

view szablon artykułu

2009

Plany Działań na rok 2009

 

 

view szablon artykułu

2007-2008

Plany działań na lata 2007-2008

 

Tabela zmian w planach działania na rok 2007/2008

view szablon artykułu

2013

Plany działania na rok 2013
 
 

     

 

   

    

 

 

  

 

Zaktualizowany Plan działania PO KL 2013 dla Priorytetu IX 
 

Zaktualizowane Plany działania PO KL 2013 dla Priorytetu VI i VIII

view szablon artykułu

2014-2015

Plany działania na lata 2014-2015

     

 

   

    

 

 

 

Zakres odstępstw w Planach działania na lata 2014-2015 .pdf

 

 

Zaktualizowane Plany działania PO KL na lata 2014-2015 dla Priorytetów VI, VIII i IX

   

view szablon artykułu

Baza badań ewaluacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

$image_alt

Wyniki badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

 

 1. Identyfikacja potrzeb i barier w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020
 2. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim"
 3. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 POKL 2007-2013 w województwie pomorskim"
 4. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Kierunki i zasady wspierania działań społecznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich w subregionalnych i regionalnych ośrodkach rozwojowych województwa pomorskiego w kontekście perspektywy finansowej UE 2014 – 2020"
 5. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Ocena wsparcia udzielonego w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach komponentu regionalnego PO KL dla województwa pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej"
 6. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji"
 7. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie efektów wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów realizowanych w Działaniu 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim"
 8. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim"
 9. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie wpływu projektów zrealizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL na wzrost jakości i dostępności edukacji w województwie pomorskim"
 10. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie efektów projektów ukierunkowanych na wsparcie tworzenia działalności gospodarczych typu „spin off" lub „spin out" zrealizowanych w Poddziałaniu 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz określenie determinantów rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie pomorskim"
 11. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego"
 12. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie"
 13. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim"
 14. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów / Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim"
 15. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów / Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim"
view szablon artykułu

1 of 127
Pola użytkownika
falseInformacje o projekcie

$image_alt

Projekt zakłada stworzenie w regionie systemu narzędzi analityczno-badawczych opartego na zasadzie partnerstwa i partycypacji społecznej.

Projekt generuje wymierne efekty prognostyczne i informacyjne, służące planowaniu działań Samorządu Województwa Pomorskiego (SWP) w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Cele projektu to:

Wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP poprzez wykorzystanie w okresie od 01.11.2012r.do30.09.2015r. partycypacyjnego modelu narzędzi prognostycznych i informacyjnych(SIR), generującego wymierne rezultaty analityczne i badawcze, wspierające proces realizacji SRWP 2020.

 • Zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych i naukowych w realizacji działań analityczno-badawczych na rzecz zarządzania zmianami gosp. w województwie pomorskim w okresie od 01.11.2012r. do 30.09.2015r.
 •  Wzrost wiedzy nt. procesów adaptacyjnych, zmian gospodarczych i innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarki wśród pracowników i władz SWP w okresie od 01.11.2012 r. do 30.09.2015 r. poprzez wykorzystanie wyników badań dotyczących życia gospodarczego w woj. pomorskim
 • Poprawa trafności i jakości decyzji podejmowanych przez władze SWP w zakresie adaptacyjności pomorskich przedsiębiorstw i ich pracowników w okresie od 01.11.2012r. do 30.09.2015r.
 • Zwiększenie gotowości decyzyjnej władz i komórek SWP do efektywnego, opartego na zasadzie „evidence based policy" wdrażania programów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w obszarze adaptacyjności, zmian gospodarczych i potencjalnych kierunków rozwoju gospodarczego w okresie od 01.11.2012r. do 30.09.2015r.

Elementy systemu tworzonego w ramach projektu:

 • Pomorskie Sieci Tematyczne (PST),
 • Pomorskie Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych (POPA),
 • badania i analizy zlecane na zewnątrz.

Cele i zadania Pomorskich Sieci Tematycznych:

 • Prowadzenie dialogu i konsultacji z udziałem ekspertów i środowisk związanych z problemami adaptacyjności przedsiębiorstw i rynku pracy;
 • Przekazywanie do Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych aktualnej, eksperckiej i praktycznej informacji na temat zjawisk, procesów i problemów związanych z adaptacyjnością pomorskiej gospodarki w obszarze właściwym dla zakresu prac danej sieci;
 • Identyfikacja bieżących i najistotniejszych trendów/procesów/zjawisk i problemów społeczno-gospodarczych związanych z adaptacyjnością pomorskich przedsiębiorstw i ich pracowników – w obszarach tematycznych danej sieci;
 • Przygotowywanie lub zlecanie ekspertyz o charakterze sektorowym, analizujących wybrane aspekty problematyki pozostające w gestii danej Sieci;
 • Opracowywanie okresowych (po każdym posiedzeniu) sprawozdań analitycznych zawierających opis i analizę wybranego zagadnienia/zjawiska/procesu oraz rekomendacje i propozycje dla POPAwskazujące na wagę/priorytetowość danego problemu, ewentualną konieczność jego dalszej analizy i badania, potencjalne możliwości rozwiązania lub zniwelowania, w szczególności poprzez narzędzia kompetencje pozostające w gestii Samorządu Województwa Pomorskiego.

Cele i zadania Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych

 • Tworzenie – w szczególności na bazie sprawozdań i opinii przekazanych przez poszczególne PST - rekomendacji do formułowania polityk i działań samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników (skonstruowanych wg schematu prezentacja analiza zjawisk - potencjalne konsekwencje i oddziaływanie – sugerowane kierunki narzędzia przeciwdziałania lub wzmacniania) Generowanie inspiracji i tematów dla merytorycznej debaty prowadzonej w ramach PST;
 •  Inspirowanie, formułowanie tematów - a następnie wykorzystywanie w swej pracy (przy tworzeniu rekomendacji dla SWP) - 4 badań dotyczących zagadnień związanych z adaptacyjnością przedsiębiorstw i zmianami gospodarczymi (po jednym w temacie związanym z funkcjonowaniem danej PST plus jedno podsumowujące i łączące całość zagadnień PST i POPA);
 • Opracowanie minimum 4 dokumentów „sektorowych" typu „policy paper" zawierających konkretne rekomendacje wdrożeniowe dla władz samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników;
 • Opracowanie 1 dokumentu typu „policy paper" złożonego z rekomendacji dla władz samorządu województwa w zakresie realizacji interwencji ze środków UE w obszarze zmian gospodarczych i adaptacyjności (ze szczególnym uwzględnieniem celów i priorytetów „Strategii Europa 2020").
view szablon artykułu

Pola użytkownika
false

Konsultacje publiczne wśród interesariuszy projektów współfinansowanych z EFS w perspektywie 2007-2013

$image_alt

The European Commission has launched a public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund (ESF) during the 2007-2013 programming period.

The consultation seeks feedback from the direct stakeholders of the ESF during the 2007-2013 programming period in the 28 EU member states as well as of the wider public. It complements the analysis and findings of a series of thematic studies commissioned by the DG EMPL in the framework of the ESF ex-post evaluation.

The results of this consultation will be analysed and summarised in a synopsis report and will be reflected in the Staff Working Document presenting the results of the evaluation.

The public consultation is open until 27 April 2016.

Czytaj więcej 

view szablon artykułu

Media

$image_alt

Zachęcamy do obejrzenia filmów i audycji telewizyjnych poruszających tematykę wpływu Funkduszy Europejskich na życie mieszkańców województwa pomorskiego.

 

 

 

AUDYCJA: ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY  -  wrzesień 2015 r.

FILM: "Na pomoc pracy" 

 

FILM: "7 LAT"

 

AUDYCJA: ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY - 13.11.2013 r.

  

AUDYCJA: ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY - 11.09.2013 r.

 

 

  SPOT: ZMIENIAMY POMORSKIE. POMORSKIE W UNII - film *.mpg

 

 

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SZANSĄ DLA WSPÓŁCZESNYCH POMORSKICH HEWELIUSZY - film dostosowany do potrzeb osób niesłyszących*.wmv

 

 

view szablon artykułu

Pola użytkownika
false

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy telefonów komórkowych

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego - z dnia 02.12.2015 aktualny

Załącznik do zapytania ofertowego - z dnia 01.12.2015 nieaktualny

view szablon artykułu

1 of 2
Pola użytkownika
false

1 of 2
Pola użytkownika
false

1 of 1
Pola użytkownika
false