Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Nabór uczestników

$image_alt

 

Rekrutacja uczestników rozpoczęła się w dniu 13 grudnia 2012 r. Dokumenty dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie są do pobrania w zakładce Dokumenty.

Wypełnione Formularze zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Stacjonarnego Centrum Wsparcia. 

Pozostałe dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacji: 

Bezrobotny (osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy):

 1. zaświadczenie lub inne urzędowe potwierdzenie z powiatowego urzędu pracy, wydane nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed datą złożenia Formularza Zgłoszenia o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,
 2. w odniesieniu do osób, które utraciły zatrudnienie
 • w ramach stosunku pracy:
 • ostatnie świadectwo pracy
 • oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę
 • na podstawie umowy zlecenia:
 • oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy, z którego będzie wynikać, iż zwolnienie (lub nieprzedłużenie stosunku zatrudnienia)  nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca.

Pracownik na wypowiedzeniu, w trakcie zmian adaptacyjnych lub restrukturyzacyjnych:

 1. oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej przez pracodawcę.

Pracownik zatrudniony, zagrożony zwolnieniem z pracy:

 1. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu (lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie)
 2. oświadczenie pracodawcy potwierdzające, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania co najmniej jednego stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika (lub inny dokument potwierdzający, że takie rozwiązanie umowy o pracę miało miejsce)
 3. dokument potwierdzający, że pracodawca przechodzi procesy adaptacyjne, modernizacyjne lub restrukturyzacyjne.  

Jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać przyczyna zwolnienia z pracy (w szczególności w wypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy cywilnoprawnej, kiedy to pracodawca nie ma ustawowego obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia) – dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy (oświadczenie pracodawcy), z którego będzie wynikać, iż zwolnienie (lub nieprzedłużenie stosunku zatrudnienia)  nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca.

Terminy tur i komisji rekrutacyjnych są dostępne w zakładce Aktualności.

view szablon artykułu