Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Na pomoc pracy

Na pomoc pracy

Informacje o projekcie

$image_alt

 

TYP PROJEKTU (Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Poddziałanie 8.1.2):

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typuoutplacement (obejmującego m.in. szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą).

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 430 osób przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Problemy na rynku pracy, wynikające z niedostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w sposób szczególnie dotkliwy dotykają pracowników starszych i o niskich kwalifikacjach, dlatego też wsparcie w projekcie w skierowane zostanie w pierwszym rzędzie do tych grup osób.

DZIAŁANIA
 
Projekt zapewnia kompleksową pomoc dla pracowników zwalnianych z zakładów pracy – każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z:

 • poradnictwa zawodowego,
 • wsparcia psychologicznego,
 • pośrednictwa pracy,
 • kursów i szkoleń podnoszących/ uzupełniających/ zmieniających kwalifikacje zawodowe,
 • wsparcie finansowe (dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej) połączone z odbycie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Osoby, przez około pół roku zostaną objęte wsparciem pomostowym.

Działania projektowe będą realizowane poprzez Stacjonarne Centrum Wsparcia

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty usługami indywidualnego poradnictwa zawodowego, w ramach którego opracowywany jest Indywidualny Plan Działania (IPD). IPD tworzone jest przez  Uczestnika Projektu we współpracy z doradcą zawodowym. Uczestnicy Projektu, którzy zamierzają ubiegać się o udzielnie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości uczestniczą dodatkowo w konsultacjach prowadzonych przez konsultanta ds. przedsiębiorczości. IPD stanowi resume informacji na temat potencjału zawodowego (w tym potrzeb szkoleniowych), kompetencji (w tym w zakresie przedsiębiorczości) i celów zawodowych Uczestnika Projektu oraz sposobu ich realizacji i stanowi podstawę ustalenia dalszych form wsparcia dla Uczestnika Projektu.

Oprócz IPD,  każdy Uczestnik Projektu ma obowiązek skorzystania w ramach Projektu z co najmniej dwóch innych form wsparcia, które mogą być następujące:

a.   kursy i szkolenia,

b.   usługi doradczo-szkoleniowe, w grupowego poradnictwa zawodowego,

c.    poradnictwo psychologiczne,

d.   pośrednictwo pracy,

e.   szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (którego ukończenie jest warunkiem złożenia wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej, o którym mowa poniżej),

f.     bezzwrotne wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obejmujące:

 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wysokości do 40.000 zł na osobę,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane w kwocie nie wyższej niż 1.000 zł przez okres 5 miesięcy,
 • usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym.
 • dodatkowym możliwym wsparciem jest udostępnienie nowopowstałym w ramach projektu firmom bezpłatnej przestrzeni biurowej (free office space).

REZULTATY 
 
Efektem działań podjętych w projekcie będzie:

 • opracowanie przez wszystkich Uczestników Indywidualnych Planów Działania
 • uzupełnienie / podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkoleń zawodowych „szytych na miarę" pod indywidualne potrzeby danej osoby,
 • znalezienie alternatywnego miejsca zatrudnienia przez Uczestników poprzez działania związane z pośrednictwem pracy oraz promocją przedsiębiorczości,
 • otrzymanie przez 135 osób dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym na pierwsze miesiące funkcjonowania podmiotu, dzięki czemu powstanie 135 nowych firm na terenie województwa pomorskiego.

ODBIORCY/ BENEFICJENCI 
 
Projekt adresowany jest do 430 osób (pracujących i bezrobotnych) – mieszkańców województwa pomorskiego, w tym:

 • 240 osób zagrożonych utratą pracy lub będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej z powodu zmian modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych w zakładach pracy,
 • 190 osób zwolnionych w wyniku restrukturyzacji firm (dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (warunek - od daty utraty zatrudnienia do momentu podpisania deklaracji Uczestnictwa w projekcie, po pozytywnym procesie rekrutacji dla kandydata, nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy).

W przypadku kandydatów planujących uzyskanie pomocy finansowej na prowadzenie działalności gospodarczej, muszą to być osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie.

PARTNERZY PROJEKTU 

Partnerem w ramach projektu jest Konsorcjum utworzone przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku. 
 
RIGP jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego województwa pomorskiego. Izba powstała w 2008 roku. Jej członkami są duże, średnie, jak i małe podmioty gospodarcze różnych branż. Siedziba RIGP mieści się w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej 7.

  
SWP istnieje od 1995 roku. Świadczy usługi na rzecz podnoszenia konkurencyjności średnich i małych przedsiębiorstw w województwie pomorskim, m.in. poprzez Punkty Konsultacyjne i Punkty Informacyjne (szkolenia, doradztwo, misje gospodarcze, analizy rynku). Siedziba SWP w Gdańsku mieści się przy ulicy Piekarniczej 12A.

view szablon artykułu

Biura Projektu

Na pomoc pracy - kontakt

$image_alt

Obsługa Uczestników Projektu

Stacjonarne Centrum Wsparcia

ul. Wały Piastowskie 1 (tzw. "Zieleniak"), lok. 812 (piętro VIII)

80-855 Gdańsk

tel. 58 307 45 38

e-mail: napomocpracy@rigp.pl

Godziny urzędowania:

pon. – pt. od 9:00 do 17:00 

 

Główne Biuro Projektu

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP

view szablon artykułu