Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

System Inteligencji Regionalnej

System Inteligencji Regionalnej

Informacje o projekcie

$image_alt

Projekt zakłada stworzenie w regionie systemu narzędzi analityczno-badawczych opartego na zasadzie partnerstwa i partycypacji społecznej.

Projekt generuje wymierne efekty prognostyczne i informacyjne, służące planowaniu działań Samorządu Województwa Pomorskiego (SWP) w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Cele projektu to:

Wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP poprzez wykorzystanie w okresie od 01.11.2012r.do30.09.2015r. partycypacyjnego modelu narzędzi prognostycznych i informacyjnych(SIR), generującego wymierne rezultaty analityczne i badawcze, wspierające proces realizacji SRWP 2020.

 • Zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych i naukowych w realizacji działań analityczno-badawczych na rzecz zarządzania zmianami gosp. w województwie pomorskim w okresie od 01.11.2012r. do 30.09.2015r.
 •  Wzrost wiedzy nt. procesów adaptacyjnych, zmian gospodarczych i innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarki wśród pracowników i władz SWP w okresie od 01.11.2012 r. do 30.09.2015 r. poprzez wykorzystanie wyników badań dotyczących życia gospodarczego w woj. pomorskim
 • Poprawa trafności i jakości decyzji podejmowanych przez władze SWP w zakresie adaptacyjności pomorskich przedsiębiorstw i ich pracowników w okresie od 01.11.2012r. do 30.09.2015r.
 • Zwiększenie gotowości decyzyjnej władz i komórek SWP do efektywnego, opartego na zasadzie „evidence based policy" wdrażania programów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w obszarze adaptacyjności, zmian gospodarczych i potencjalnych kierunków rozwoju gospodarczego w okresie od 01.11.2012r. do 30.09.2015r.

Elementy systemu tworzonego w ramach projektu:

 • Pomorskie Sieci Tematyczne (PST),
 • Pomorskie Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych (POPA),
 • badania i analizy zlecane na zewnątrz.

Cele i zadania Pomorskich Sieci Tematycznych:

 • Prowadzenie dialogu i konsultacji z udziałem ekspertów i środowisk związanych z problemami adaptacyjności przedsiębiorstw i rynku pracy;
 • Przekazywanie do Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych aktualnej, eksperckiej i praktycznej informacji na temat zjawisk, procesów i problemów związanych z adaptacyjnością pomorskiej gospodarki w obszarze właściwym dla zakresu prac danej sieci;
 • Identyfikacja bieżących i najistotniejszych trendów/procesów/zjawisk i problemów społeczno-gospodarczych związanych z adaptacyjnością pomorskich przedsiębiorstw i ich pracowników – w obszarach tematycznych danej sieci;
 • Przygotowywanie lub zlecanie ekspertyz o charakterze sektorowym, analizujących wybrane aspekty problematyki pozostające w gestii danej Sieci;
 • Opracowywanie okresowych (po każdym posiedzeniu) sprawozdań analitycznych zawierających opis i analizę wybranego zagadnienia/zjawiska/procesu oraz rekomendacje i propozycje dla POPAwskazujące na wagę/priorytetowość danego problemu, ewentualną konieczność jego dalszej analizy i badania, potencjalne możliwości rozwiązania lub zniwelowania, w szczególności poprzez narzędzia kompetencje pozostające w gestii Samorządu Województwa Pomorskiego.

Cele i zadania Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych

 • Tworzenie – w szczególności na bazie sprawozdań i opinii przekazanych przez poszczególne PST - rekomendacji do formułowania polityk i działań samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników (skonstruowanych wg schematu prezentacja analiza zjawisk - potencjalne konsekwencje i oddziaływanie – sugerowane kierunki narzędzia przeciwdziałania lub wzmacniania) Generowanie inspiracji i tematów dla merytorycznej debaty prowadzonej w ramach PST;
 •  Inspirowanie, formułowanie tematów - a następnie wykorzystywanie w swej pracy (przy tworzeniu rekomendacji dla SWP) - 4 badań dotyczących zagadnień związanych z adaptacyjnością przedsiębiorstw i zmianami gospodarczymi (po jednym w temacie związanym z funkcjonowaniem danej PST plus jedno podsumowujące i łączące całość zagadnień PST i POPA);
 • Opracowanie minimum 4 dokumentów „sektorowych" typu „policy paper" zawierających konkretne rekomendacje wdrożeniowe dla władz samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników;
 • Opracowanie 1 dokumentu typu „policy paper" złożonego z rekomendacji dla władz samorządu województwa w zakresie realizacji interwencji ze środków UE w obszarze zmian gospodarczych i adaptacyjności (ze szczególnym uwzględnieniem celów i priorytetów „Strategii Europa 2020").
view szablon artykułu

BIURO PROJEKTU

Kontakt z biurem projektu

$image_alt

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
Referat planowania i monitorowania wdrażania 
ul. Augustyńskiego 2 
80-819 Gdańsk
 
Anna Czarnecka, tel. 58 326 82 46, e-mail: a.czarnecka@pomorskie.eu
Anna Bizub-Jechna, tel. 58 326 88 71, e-mail: a.bizub@pomorskie.eu
view szablon artykułu