Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Sprawozdawczość i ewaluacja

Ewaluacja

Czym jest ewaluacja?

$image_alt

Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w ich ramach działań. Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie badania wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz wspierając współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu.
Rada Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE wydając Rozporządzenie nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 
Na mocy powyższego rozporządzenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki będący w latach 2007 - 2013 narzędziem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce podlega obowiązkowemu procesowi ewaluacji.
 
Zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za przygotowanie i realizację działań ewaluacyjnych PO KL w Województwie Pomorskim odpowiada Samorząd Województwa Pomorskiego. Realizacja tych zadań powierzona została Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
 
view szablon artykułu

KONTAKT

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

$image_alt

DYREKCJA :
 
Dyrektor Departamentu – Kamila Siwak
Z-ca Dyrektora ds. koordynacji wdrażania- Marcin Fuchs
Z-ca Dyrektora ds. kontroli i windykacji - Wojciech Szafran
 
SEKRETARIAT:
 
Małgorzata Waszkielewicz
Izabella Pobrucka
tel. 58 326 81 90 
fax. 58 326 81 93
 
ADRES:
ul. Augustyńskiego 2
80 - 819 Gdańsk
 
view szablon artykułu