Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Dokumenty

Dokumenty

$image_alt

 

I REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

Zał. nr 1 - Formularz zgłoszenia do projektu

Zał. nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 3 - Karta oceny formalnej formularza zgłoszenia

 

II REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości:

Zał. nr 1 - Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 2 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 - Biznes plan

                Sekcja E: Sytuacja ekonomiczno-finansowa

Zał. nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał. nr 5 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu w przedmiocie otrzymania pomocy de minimis

Zał. nr 7a - Karta oceny formalnej

Zał. nr 7b - Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika Projektu o udzielenie Dotacji

Zał. nr 7c - Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 8 - Umowa o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 9 - Oświadczenie Uczestnika Projektu w przedmiocie braku zaległości wobec ZUS

Zał. nr 10 - Wniosek Uczestnika Projektu o zmianę biznesplanu

Zał. nr 11 - Informacja o przesunięciach pomiędzy wydatkami finansowanymi z otrzymanej Dotacji

Zał. nr 12 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub sług zgodnie z biznesplanem

Zał. nr 13 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez 12 miesięcy

Zał. nr 14 - Deklaracja wystawcy weksla in blanco

 

III REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Zał. nr 1 - Deklaracja bezstronności i poufności

 

 

view szablon artykułu