Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na wsparciu następujących obszarów: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnień związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych

• podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
• zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 
• poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 
• upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 
• zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 
• wzrost spójności terytorialnej.

Wdrażanie Programu

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Priorytety PO KL

Centralne:
I- Zatrudnienia i integracja społeczna
II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III - Wysoka jakość systemu oświaty
IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
V - Dobre rządzenie

Regionalne:
VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII - Promocja integracji społecznej
VIII - Regionalne kadry gospodarki
IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Finansowanie

Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%.

PO KL obejmuje całość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi ok 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013.

W ramach Programu ok. 60% środków zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym.

Podział środków finansowych pomiędzy województwa w ramach komponentu regionalnego został dokonany na podstawie liczby mieszkańców województwa, stopy bezrobocia, liczby małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie, liczby osób utrzymujących się z rolnictwa oraz wskaźnika regionalnego zróżnicowania PKB na głowę mieszkańca.

W województwie pomorskim Instytucją Pośredniczącą jest Samorząd Województwa Pomorskiego. W jego imieniu funkcję tę pełni w Urzędzie Marszałkowskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Na mocy porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z 14 sierpnia 2007 roku, instytucją zaangażowaną w system wdrażania jest również Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Odpowiedzialny jest za wdrażanie i monitorowanie realizacji poszczególnych projektów w ramach Działania 6.1.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wraz z dokumentami i wytycznymi dostępne są na stronie internetowej www.efs.2007-2013.gov.pl

KONTAKT

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

$image_alt

DYREKCJA :
 
Dyrektor Departamentu – Kamila Siwak
Z-ca Dyrektora ds. koordynacji wdrażania- Marcin Fuchs
Z-ca Dyrektora ds. kontroli i windykacji - Wojciech Szafran
 
SEKRETARIAT:
 
Małgorzata Waszkielewicz
Izabella Pobrucka
tel. 58 326 81 90 
fax. 58 326 81 93
 
ADRES:
ul. Augustyńskiego 2
80 - 819 Gdańsk
 
view szablon artykułu