Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Baza badań ewaluacyjnych

Baza badań ewaluacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

$image_alt

Wyniki badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

 

 1. Identyfikacja potrzeb i barier w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020
 2. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim"
 3. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Badanie trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 POKL 2007-2013 w województwie pomorskim"
 4. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Kierunki i zasady wspierania działań społecznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich w subregionalnych i regionalnych ośrodkach rozwojowych województwa pomorskiego w kontekście perspektywy finansowej UE 2014 – 2020"
 5. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Ocena wsparcia udzielonego w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach komponentu regionalnego PO KL dla województwa pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej"
 6. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji"
 7. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie efektów wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów realizowanych w Działaniu 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim"
 8. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim"
 9. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie wpływu projektów zrealizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL na wzrost jakości i dostępności edukacji w województwie pomorskim"
 10. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie efektów projektów ukierunkowanych na wsparcie tworzenia działalności gospodarczych typu „spin off" lub „spin out" zrealizowanych w Poddziałaniu 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz określenie determinantów rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie pomorskim"
 11. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego"
 12. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: "Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie"
 13. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim"
 14. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów / Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim"
 15. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: „Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów / Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim"
view szablon artykułu