Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Dokumenty

$image_alt

Dokumenty związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym załącznik XXIII Dane na temat uczestników w operacjach EFS w podziale na priorytety;
  4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);
  5. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 z dnia 9 czerwca 2009 r.


DOKUMENTY SPRAWOZDAWCZE:

  1. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od lipca 2013 r.

 

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL:

  1. Informacja kwartalna z realizacji PO KL - tabele 1-4
  2. Informacja kwartalna z realizacji PO KL - tabela 5
  3. Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL

  4. Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL

  5. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

view szablon artykułu